Administracinė informacija

Žemiau rasite pateiktas finansines ataskaitas, pranešimus apie Raguvos kultūros centro veiklą.

Paspauskite ant nuorodos norint peržiūrėti Jus dominantį dokumentą. Jeigu turite klausimų, susisiekti su mūsų darbuotojais.

PATVIRTINTA

Raguvos kultūros centro direktoriaus

2017 m. gruodžio  28 d. įsakymu Nr. VĮ-52.1

 

PANEVĖŽIO RAJONO RAGUVOS KULTŪROS CENTRO 2018 – 2020 METŲ STRATEGINĖS VEIKLOS PROGRAMA

 

Panevėžio rajono Raguvos kultūros centras (toliau kultūros centras) yra biudžetinė įstaiga, kuri įsteigta 2003 m. ir įstaigos veikla finansuojama iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto, pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Kultūros centras yra juridinis asmuo, savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

Kultūros centras-atviras demokratiškais  principais  besivadovaujantis, saugantis  ir  puoselėjantis  kultūrinį  paveldą, kokybiškai  tenkinantis  visuomenės  poreikius. Įstaigos  veikla  yra  planuojama. Tikslams  ir  uždaviniams  įgyvendinti  kasmet  rengiama  metinės  veiklos  programa.

Patvirtinti Kultūros centro nuostatai, kuriais savo veikloje centras ir vadovaujasi. Kultūros centras tenkina įvairių visuomenės socialinių bei amžiaus grupių poreikį menui, dalyvavimą kūrybinėje veikloje, profesionalaus meno pažinimui,  bei užtikrina visapusišką Raguvos seniūnijos meninės kultūros sklaidą.

Kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose. Bendrauja su kitais šalies ir rajono kultūros centrais, meno, mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, švietimo institucijomis, kaimo bendruomenėmis, muziejais, biblioteka, religinėmis bendruomenėmis.

Kultūros centro teikiamos kultūros paslaugos – nemokamos. Atsižvelgiant į tai, Raguvos kultūros centras  sudaro sąlygas mažas pajamas gaunantiems gyventojams lankyti nemokamus renginius, išreikšti save meninėje veikloje.

Kultūros centro veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos  kultūros centrų įstatymas, Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos patvirtinti dokumentai,  kiti teisės aktai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, reglamentuojantys kultūros įstaigų ūkinę – finansinę veiklą,   kultūros centro nuostatai.

Kultūros centras yra paramos gavėjas. Visi vieši pranešimai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje, socialinio tinklo paskyroje Facebook.

 

Organizacinė struktūra

Administracija;

Kultūros ir meno darbuotojai;

Aptarnaujantis personalas.

 

Planavimo sistema

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, Kultūros  ministerijos  strateginiu planu, Panevėžio rajono savivaldybės strateginiu planu  ir  atsižvelgiant į  kultūros  centro  vykdomą  veiklą  bei  turimus  išteklius, trijų metų laikotarpiui sudaromas strateginis veiklos planas. Jame  planuojamas veiklos programų finansavimas, prognozuojami jų įvykdymo rezultatai. Sudaromi metiniai, mėnesiniai kultūros centro veiklos planai, planuojami jų finansavimo šaltiniai. Keliami uždaviniai ir  tikslai  didinant  kultūros  centro patrauklumą, konkurencingumą, užtikrinti   kultūrinių  renginių  prieinamumą,  teikiamų  paslaugų  kokybę, skatinant  kultūros  centro  meno  kolektyvus siekti  aukštesnio  meninio  lygio,  įvairesnių  formų, puoselėjant  tradicijų  tęstinumą, palaikyti  vietinės  bendruomenės, jaunimo  iniciatyvas.

 

Finansiniai ištekliai

Steigėjo asignavimai;

Įplaukos už teikiamas paslaugas;

Įplaukos už  projektų vykdymą;

Savanoriški įnašai, parama.

 

Stiprybės

Ilgametė kultūrinio darbo patirtis;

Kultūros centro narystė Lietuvos kultūros centrų asociacijoje;

Kultūros centre veikiančių meninės veiklos kolektyvų  pripažinimas Lietuvoje;

Teikiamų paslaugų ir organizuojamų renginių kokybiškumas, prieinamumas, patrauklumas, novatoriškumas;

Bendradarbiavimas su kultūros ir meno institucijomis, kultūros centrais, švietimo įstaigomis, religinėmis bei  kaimo bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis.

 

Vizija

Tapti moderniu kultūros centru, kuriame atsivertų galimybės aukštą meninį lygį pasiekusiems meno mėgėjų kolektyvams dirbti šiuolaikinėmis sąlygomis, organizuoti ne tik vietinius, bet ir rajoninius, respublikinius renginius. Pasitelkę etnokultūrą tikimės išsaugoti vertingą liaudiškų švenčių palikimą, tuo sudominti žmones, o ypač jaunąją kartą. Tai garantuotų visuomenės dvasinių poreikių tenkinimą, etninių tradicijų skleidimą ir padėtų mums išsaugoti pasaulinio paveldo šedevrą – mūsų tautos etninę kultūrą.

 

Misija

Sudaryti sąlygas  plėtotis iniciatyvoms, saviraiškai. Skatinti  kultūros  centro meno mėgėjų  ir  jų  vadovų kūrybinę veiklą ir jos sklaidą. Tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius, sukurti prielaidas jų perėmimui. Ugdyti vaikus ir jaunimą, pasitelkiant etninės kultūros, meno vertybes, įtraukti jaunąją kartą į etninės kultūros, meninės kūrybos veiklą. Puoselėti mėgėjų kūrybos tradicijas, skatinti tęstinumą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas. Siekti glaudesnio, bendrauti  ir  bendradarbiauti,  būti  atviriems  visuomenei. Tenkinti ir tirti  gyventojų  bei  lankytojų  poreikius,  esamų  kolektyvų  meninio  lygio  kėlimas bei  naujų  sukūrimas  (gitaros  ir  akordeono studija, modernaus šokio kolektyvai, moterų vokalinį ansamblį), dalyvavimas  regioniniuose  renginiuose.

 

Tikslai:

Suteikti  galimybę  kiekvienam gyventojui  pagal  jo  sugebėjimus  ir  norus  dalyvauti  kultūros  vertybių  įsisavinimo  ir  jų  kūrimo  procese;

Rūpintis  laisvalaikio  įprasminimu,  teikti  įvairias  kitas  kultūros  paslaugas;

Rūpintis  vietos  gyventojų kultūros ugdymu: skatinti meno mėgėjų, liaudies meno ir amatų vystymą;

Dalyvauti Lietuvos moksleivių dainų šventėje, senjorų dainų šventėje „Mes vėl kartu“;

Propaguoti profesionalųjį  meną;

Organizuoti renginius, šventes, festivalius, apžiūras ir konkursus, kultūros akcijas, iniciatyvas;

Plėsti teikiamų paslaugų pasiūlą, užpildyti trūkstamas ar naujai atsiradusias paslaugų nišas;

Nuolat gerinti kultūros produkto ir teikiamų paslaugų kokybę;

Suformuoti norimą įvaizdį ir tapti patrauklia, šiuolaikiška įstaiga;

Konkuruoti kultūrinių paslaugų teikimo rinkoje;

Siekti materialinės bazės gerinimo;

Užtikrinti meninės veiklos kolektyvų veiklą;

Ugdyti dirbantį personalą, didinti profesionalumą;

Tenkinti lankytojų poreikį ir jų pasiruošimą užsiimti savęs ugdymu.

_____________________________________________________________________________

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023m. birželio 30 d. duomenis. Atsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023m. kovo 31 d. duomenis. Atsisiųsti
Finansavimo sumų pokytis 2023 03 31 d. Atsisiųsti
Finansavimo sumų pokytis 2023 06 30 d. Atsisiųsti
Finansavimo sumų pokytis 2021 m. I ketvirtis. Atsisiųsti
Finansavimo sumų pokytis 2021 m. II ketvirtis. Atsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis. Atsisiųsti
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis. Atsisiųsti
Finansų būklės ataskaita 2021 m. kovo 31 d. Atsisiųsti
Finansų būklės ataskaita 2021 m. birželio 30 d. Atsisiųsti
Finansų būklės ataskaita 2019 m. kovo 31 d. Atsisiųsti
Finansų būklės ataskaita 2019 m. birželio 31 d. Atsisiųsti
Finansų būklės ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d. Atsisiųsti
Finansavimo sumų pokytis per 2019 m. devynis mėnesius Atsisiųsti
Finansavimo sumų pokytis per 2019 m. pirmą ketvirtį. Atsisiųsti
Finansavimo sumų pokytis per 2019 m. pirmą pusmetį. Atsisiųsti
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti
Aiškinamasis raštas prie 2023 m. birželio 30 d. FAR Atsisiųsti
Aiškinamasis raštas prie 2023 m. kovo 31 d. FAR Atsisiųsti
Aiškinamasis raštas prie 2023 m. FAR Atsisiųsti
Aiškinamasis raštas prie 2022 m. FAR. Atsisiųsti
Aiškinamasis raštas prie 2021 m. kovo 31 d.  FAR. Atsisiųsti
Aiškinamasis raštas prie 2021 m. birželio 30 d.  FAR. Atsisiųsti
Aiškinamasis raštas prie 2020 m. FAR. Atsisiųsti
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. kovo 31 d. FAR. Atsisiųsti
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. birželio 30 d. FAR. Atsisiųsti
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. rugsėjo 30 d. FAR. Atsisiųsti

Raguvos kultūros centro asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklės. Atsisiųsti

Korupcijos prevencija

Viešo informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Raguvos kultūros centro darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Raguvos kultūros centro darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.

Telefonu: (8 45) 591 436 (darbo valandomis)

Paštu: Panevėžio rajono Raguvos kultūros centro direktorei,

Laisvės g. 12, Raguva, LT-38156, Panevėžio rajonas

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Paspauskite ant nuorodos norint peržiūrėti Jus dominantį dokumentą.

2018m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita. Atsisiųsti

2019m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita. Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. Atsisiųsti

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita. Atsisiųsti

2022 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita. Atsisiųsti

2023 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita. Atsisiųsti

2024 m.

2024 m. gegužės mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2024 m. balandžio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2024 m. kovo mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2024 m. vasario mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2024 m. sausio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2023 m.

2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2023 m. spalio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2023 m. liepos, rugpjūčio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2023 m. birželio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2023 m. gegužės mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2023 m. balandžio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2023 m. kovo mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2023 m. vasario mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2023 m. sausio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2022 m.

2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas.

2022 m. lapkričio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2022 m. spalio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2022 m. rugsėjo mėn. veiklos planas. Atsisiųsti.

2022 m. liepos, rugpjūčio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2022 m. birželio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2022 m. gegužės mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2022 m. balandžio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2022 m. kovo mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2022 m. vasario mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2022 m. sausio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2021 m.

2021 m. gruodžio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2021 m. lapkričio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2021 m. spalio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2021 m. rugsėjo mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2021 m. liepos, rugpjūčio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2021 m. birželio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2021 m. gegužės mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2021 m. balandžio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2021 m. kovo mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2021 m. vasario mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2021 m. sausio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2020m.

2020 m. sausio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2020 m. vasario mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2020 m. kovo mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2020 m. gegužės mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2020 m. birželio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2020 m. liepos, rugpjūčio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2020 m. rugsėjo mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2020 m. spalio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2020 m. gruodžio mėn. veiklos planas. Atsisiųsti

2021 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. birželio 30 d. Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m.  kovo 31 d. Atsisiųsti

2019m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019m. kovo 31d. Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita 2019m. birželio 30 d. Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita 2019m. rugsėjo 30 d. Atsisiųsti